Podmienky ochrany osobných údajov


Ďakujeme za dôveru a voľbu využívať služby OZ "Move & Think", Vaša dôvera je pre nás kľúčová a preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a komunikácie s členmi a ako tieto údaje používame a chránime.

1. Kto sme a naše kontaktné údaje
OZ "Move & Think", Láb 67, 900 67 Láb, Slovenská republika, IČO: 42413214, predseda: Ing. Zuzana Pálinkášová, PhD. (ďalej len "prevádzkovateľ").

2. Ktoré údaje spracúvame
Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov. Spracúvame iba štandardné osobné informácie našich členov v minimálnom možnom rozsahu a to najmä nasledovné osobné údaje v týchto účeloch:
∙ Vytváranie databázy
Nežiadame súhlas, ide o spoločný oprávnený záujem. Spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
a) meno, priezvisko,
b) dátum narodenia (rok),
c) adresa trvalého (prechodného) pobytu (mesto, obec),
d) adresa elektronickej pošty,
e) číslo mobilného telefónu,
f) profesné informácie,
g) štátna príslušnosť, národnosť,
h) fotografia,
i) poznámky člena.

● Marketingová komunikácia
Nežiadame súhlas, ak ide o náš oprávnený záujem priameho marketingu (posielanie marketingových ponúk našim členom, s ktorými sme už v styku, spracúvanie foto-video audio záznamov na našich podujatiach a ich následné marketingové využitie na web stránke a sociálnych sieťach, a iných propagačných materiáloch nás a našich sprostredkovateľov).

3. Ako údaje používame
Osobné údaje našich členov zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi na viacero účelov, a to najmä:
● v súvislosti poskytnutia služby, najmä na účel jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou povinnosťou a ich neposkytnutie by nám znemožnilo uzavrieť zmluvu s členom;
● v súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie a monitorovanie štandardne vysokej kvality nami poskytovaných služieb a tým na zabezpečenie Vašej spokojnosti, ako aj preukazovanie, uplatňovanie a obhajobu našich práv a nárokov;
● v súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie efektívnej vnútornej administratívy osobných údajov členov, na vypracovanie zoznamov pre dotácie, pre úradné doklady kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií alebo dát aj za tým účelom, aby OZ poskytlo poskytnuté údaje na ďalšie spracovanie oprávnenej právnickej osobe, ktorá osobné údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, poverenia, alebo zmluvy, ktorú OZ uzatvorila;
● v súvislosti so zasielaním marketingových ponúk členom, pričom len vďaka týmto ponukám máte možnosť dozvedieť sa o užitočných novinkách o našich službách (vrátane prezentácie na sociálnych sieťach);
● na základe výslovného súhlasu zákazníka udeleného nám na účel bližšie uvedený v samotnom znení súhlasu.
Ako záruku dodržiavania našich záväzkov sme zároveň zabezpečili, že osobné údaje budú použité výhradne na stanovený účel alebo na zákonný a zlučiteľný účel, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na každý z uvedených účelov. Osobné údaje členov nezverejňujeme.

4. Ako údaje zdieľame
Osobné údaje členov zdieľame vždy len spôsobom, akým nám to právne predpisy umožňujú a na základe príslušných zmlúv zabezpečujúcich primeranú ochranu osobných údajov.

4.1. Naši sprostredkovatelia
Osobné údaje zdieľame s týmito kategóriami sprostredkovateľov:
- Účtovné a ekonomické služby.
Osobné údaje zdieľame s právnickými a fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a verejnými inštitúciami, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie je primerane nevyhnutné na:
● Dodržanie príslušného právneho predpisu, právneho procesu, alebo vynútiteľnú žiadosť štátnej správy (napr. daňový úrad, ...),
● Uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane prešetrenia ich možného porušenia,
● Postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných incidentov,
● Ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti nášho OZ, našich členov alebo verejnosti, tak ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy,
● Vždy dohliadame na to, aby sme neposkytli viac údajov, ako je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania.

5. Ako môžete nakladať s Vašimi údajmi
Ako náš člen a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete (i) osobne v sídle občianskeho združenia, (ii) telefonicky na: +421 902 125 294 (iii) elektronicky e-mailom moveandthink1@gmail.com, alebo (iv) aj písomne na adresu sídla OZ.
Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od Vašej žiadosti. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás môžeme požiadať, o dodatočné overenie Vašej totožnosti.

6. Platné právne predpisy a Nariadenie resp. zákon Vám zabezpečujú najmä: a) Právo na prístup
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia resp § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špeci kovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.
b) Právo na opravu
K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebuje, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.
c) Právo na výmaz
Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osob- ných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
d) Právo na obmedzenie spracúvania
Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale
potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
e) Právo na prenosnosť
Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi.
Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
f) Právo namietať voči spracúvaniu
Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme.
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane pro lovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.
g) Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.
h) Právo odvolať súhlas
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.
Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

7. Odkiaľ máme Vaše údaje
Osobné údaje získavame priamo od osôb využívajúcich naše služby. 

8. Ako dlho a kde údaje uchovávame
Osobné údaje uchovávame po rôzne dlhú dobu v závislosti od dôvodu spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje spracúvame:
a) na základe súhlasu - po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do jeho odvolania;
b) z dôvodu plnenia našich zákonných povinností či možností - po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
c) z dôvodu plnenia zmluvy - po dobu plnenia zmluvy, či trvania predzmluvných rokovaní;
d) z dôvodu oprávnených záujmov - po dobu plnenia zmluvy, resp. do namietnutia spracúvania;

9. Technicko-organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov
Zaväzujeme sa prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 29.3.2021.