Prevádzkový poriadok kurzov

Súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom je podmienkou účasti v kurzu. Objednávateľ ho potvrdzuje uhradením poplatku za kurz a samotnou účasťou na kurze. Účastníci kurzov sú povinní riadiť sa prevádzkovým poriadkom "Move&Think" - hýb sa a mysli, ďalej len "Move&Think". 

Do prevádzkového poriadku kurzov sa nezahŕňajú všetky možnosti a eventuality vzájomných vzťahov. Ak vzniknutá situácia nie je zahrnutá v prevádzkovom poriadku, veríme, že sa nám podarí prípadné skutočnosti vyriešiť v súlade s právom a slušnosťou. 

Organizácia kurzov 

● Kurz má daný počet lekcií. Dni, kedy lekcie neprebiehajú z dôvodu sviatku, či prázdnin, budú nahradené v inom termíne. O týchto dňoch, prevádzkovateľ včas informuje všetkých účastníkov. 

● Na lekciu je vhodné dostaviť sa v dostatočnom časovom predstihu, ktorý umožňuje aklimatizáciu objednávateľa a pokojnú prípravu na lekciu. Ku vstupu do telocvične vyzýva účastníkov lektor(ka). Neskoré príchody veľmi narušujú prebiehajúcu hodinu. 

● Dĺžka lekcie je, podľa vybraného kurzu 50 - 60 min. 

● Ak sa objednávateľ zapojí do rozbehnutého kurzu, bude mu vypočítaná suma kurzovného podľa počtu nadchádzajúcich hodín podľa nasledujúceho vzorca - počet hodín krát suma za jednu lekciu. 

Bezpečnostné a hygienické zásady 

● Na lekciách sa nekonzumuje žiadna strava. 

● V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa lektorka v čase trvanie lekcie. Rodičia alebo iná sprevádzajúca osoba zodpovedná za dieťa sa zaväzujú, že dieťa nepríde na hodinu s cukríkom alebo žuvačkou v ústach. 

● Kurzu sa môžu zúčastniť len zdravé deti. Pokiaľ dieťa alebo rodič preukazujú zjavné známky ochorenia, je lektorka oprávnená zrušiť dieťaťu lekciu, bez nároku na náhradu. 

Platobné a storno podmienky 

● Registrácia do kurzov prebieha vyplnením prihlášky na https://www.hybsaamysli.sk/rezervacie/. V rámci rezervácie miesta je potrebné kurz uhradiť najneskôr pred prvou lekciou. 

● V prípade odhlásenia sa z kurzu pred jeho začatím je vrátené kurzovné v jeho plnej výške. 

● V prípade zrušenia kurzu zo strany objednávateľa v čase už začatého kurzu, zaniká nárok na vrátenie peňazí. 

● V prípade zrušenia kurzu zo strany prevádzkovateľa je vrátená pomerná časť kurzovného alebo ponúknuté preradenie do iného kurzu. Objednávateľ si zvolí kompenzáciu, ktorá mu vyhovuje. 

Náhrady lekcií 

● Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za omeškané lekcie účastníka kurzu. Pre skvalitnenie služieb ponúka prevádzkovateľ 2 náhradné hodiny v rámci 6 týždňového kurzu. Lekcie je možné si nahradiť v prípade, ak sa objednávateľ sám najneskôr do 9 hodín od začatia lekcie odhlási z lekcie vo svojom profile na https://www.hybsaamysli.sk/moj-profil/.

● V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný ponúknuť adekvátnu náhradu lekcie (vzhľadom na vek objednávateľa, typ lekcie), objednávateľovi vzniká nárok na zníženie kurzovného v bezprostredne nasledujúcom kurze. Ak objednávateľ nebude pokračovať v bezprostredne nasledujúcom kurze, zaniká mu právo na náhradu lekcií. Kurzovné za náhradné lekcie sa nevracia.

● Ak sa objednávateľ neodhlási z lekcie, stráca nárok nahradiť si hodinu. Pri nevyužití tejto ponuky z akýchkoľvek dôvodov, nevzniká nárok na kompenzáciu omeškaných lekcií. 

Ochrana osobných údajov 

● Objednávateľ týmto súhlasí s tým, že prevádzkovateľ "Move&Think" poskytnuté údaje používa na organizačné potreby vedenia kurzov, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytuje dobrovoľne. 

● Objednávateľ súhlasí s použitím fotografií z prebiehajúcich kurzov, zachytávajúcich činnosť a podobu osôb zúčastnených na jednotlivých lekciách. 

Ochrana osobných údajov je rozpracovaná samostatne.