Prevádzkový poriadok kurzov

Súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom je podmienkou účasti v kurzu. Objednávateľ ho potvrdzuje uhradením poplatku za kurz a samotnou účasťou na kurze. Účastníci kurzov sú povinní riadiť sa prevádzkovým poriadkom "Move&Think" - hýb sa a mysli, ďalej len "Move&Think". 

Do prevádzkového poriadku kurzov sa nezahŕňajú všetky možnosti a eventuality vzájomných vzťahov. Ak vzniknutá situácia nie je zahrnutá v prevádzkovom poriadku, veríme, že sa nám podarí prípadné skutočnosti vyriešiť v súlade s právom a slušnosťou. 

Organizácia kurzov 

  Kurz má daný počet lekcií. Dni, kedy lekcie neprebiehajú z dôvodu sviatku, či prázdnin, budú nahradené v inom termíne. O týchto dňoch, prevádzkovateľ včas informuje všetkých účastníkov. 

  ● Na lekciu je vhodné dostaviť sa v dostatočnom časovom predstihu, ktorý umožňuje aklimatizáciu objednávateľa a pokojnú prípravu na lekciu. Ku vstupu do telocvične vyzýva účastníkov lektor(ka). Neskoré príchody veľmi narušujú prebiehajúcu hodinu. Prosíme Vás, aby ste neskoré príchody eliminovali.

  ● Dĺžka lekcie je, podľa vybraného kurzu 50 - 60 min. 

  ● Ak sa objednávateľ zapojí do rozbehnutého kurzu, bude mu vypočítaná suma kurzovného podľa počtu nadchádzajúcich hodín podľa nasledujúceho vzorca - počet hodín krát suma za jednu lekciu. 

  Bezpečnostné a hygienické zásady 

  ● Na lekciách v priestoroch telocvične sa nekonzumuje žiadna strava.

  ● Dievčatá nenosia sukne (netýka sa tanečných krúžkov) a majú zapnuté a učesané vlasy do vrkoča, aby im nezavadzali v pohybe. Chlapci nenosia príliš široké a padajúce nohavice. 

  ● V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa lektorka v čase trvanie lekcie. Rodičia alebo iná sprevádzajúca osoba zodpovedná za dieťa sa zaväzujú, že dieťa nepríde na hodinu s cukríkom alebo žuvačkou v ústach. 

  ● Kurzu sa môžu zúčastniť len zdravé deti. Pokiaľ dieťa alebo rodič preukazujú zjavné známky ochorenia, je lektorka oprávnená zrušiť dieťaťu lekciu, bez nároku na náhradu. 

  Platobné a storno podmienky 

  ● Registrácia do kurzov prebieha vyplnením prihlášky na https://www.hybsaamysli.sk/rezervacie/. V rámci rezervácie miesta je potrebné kurz uhradiť najneskôr pred prvou lekciou. 

  ● V prípade odhlásenia sa z kurzu pred jeho začatím je vrátené kurzovné v jeho plnej výške. 

  ● V prípade zrušenia kurzu zo strany objednávateľa v čase už začatého kurzu, zaniká nárok na vrátenie peňazí. 

  ● V prípade zrušenia kurzu zo strany prevádzkovateľa je vrátená pomerná časť kurzovného alebo ponúknuté preradenie do iného kurzu. Objednávateľ si zvolí kompenzáciu, ktorá mu vyhovuje. 

  ● Objednávateľ nemá právo si sám vypočítavať príspevok za kurz. V prípade, ak nebude kurz uhradený deň pred prvou lekciou, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na neumožnenie absolvovania lekcie. Ak nebude príspevok uhradený po dvoch výzvach, miesto, ktoré si objednávateľ rezervoval, bude ponúknuté ďalším záujemcom.

  ● Príspevok na celé trvanie kurzu je pre všetkých objednávateľov rovnaký. Iba v prípade, že ďalší príslušníci tej istej rodiny navštevujú viac kurzov v rovnakom tréningovom cykle, má každý člen rodiny možnosť využiť 10% zľavu na kurz (táto možnosť sa nachádza v registračnom formulári na kurz).

  ● Ak sa objednávateľ rozhodne prihlásiť len na vopred určený (a dohodnutý s prevádzkovateľom - zaznamenaný v dochádzkovom systéme prevádzkovateľa) počet lekcií, príspevok na kurz za jednu lekciu sa objednávateľovi navyšuje o 1 €. 

  Náhrady lekcií 

  ● Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za omeškané lekcie účastníka kurzu. Pre skvalitnenie služieb ponúka prevádzkovateľ 2 náhradné hodiny v rámci 10 týždňového kurzu. Lekcie je možné si nahradiť v prípade, ak sa objednávateľ sám najneskôr do 9 hodín od začatia lekcie odhlási z lekcie vo svojom profile na https://www.hybsaamysli.sk/moj-profil/.

  ● V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný ponúknuť adekvátnu náhradu lekcie (vzhľadom na vek objednávateľa, typ lekcie), objednávateľovi vzniká nárok na zníženie kurzovného v bezprostredne nasledujúcom kurze (využitím zľavového kupónu, ktorý použije objednávateľ pri vypĺňaní registračného formulára). Ak objednávateľ nebude pokračovať v bezprostredne nasledujúcom kurze, zaniká mu právo na náhradu lekcií. Kurzovné za náhradné lekcie sa nevracia.

  ● Ak sa objednávateľ neodhlási z lekcie, stráca nárok nahradiť si hodinu. Pri nevyužití tejto ponuky z akýchkoľvek dôvodov, nevzniká nárok na kompenzáciu omeškaných lekcií. 

  ● 

  Ochrana osobných údajov 

  ● Objednávateľ týmto súhlasí s tým, že prevádzkovateľ "Move&Think" poskytnuté údaje používa na organizačné potreby vedenia kurzov, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytuje dobrovoľne. 

  ● Objednávateľ súhlasí s použitím fotografií z prebiehajúcich kurzov, zachytávajúcich činnosť a podobu osôb zúčastnených na jednotlivých lekciách. 

  Ochrana osobných údajov je rozpracovaná samostatne.