Prevádzkový poriadok deti

Prevádzkový poriadok krúžkov

"Move&Think" - hýb sa a mysli


Súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom je podmienkou účasti v krúžku. Rodičia ho potvrdzujú uhradením poplatku za krúžok a samotnou účasťou na krúžku.

Účastníci krúžkov sú povinní riadiť sa prevádzkovým poriadkom "Move&Think" - hýb sa a mysli, ďalej len "Move&Think".

Do prevádzkového poriadku krúžkov sa nezahŕňajú všetky možnosti a eventuality vzájomných vzťahov. Ak vzniknutá situácia nie je zahrnutá v prevádzkovom poriadku, veríme, že sa nám podarí prípadné skutočnosti vyriešiť v súlade s právom a slušnosťou.

Organizácia krúžkov

 • Krúžok má daný počet lekcií. Dni, kedy lekcie neprebiehajú z dôvodu sviatku, či prázdnin, budú nahradené v inom termíne. O týchto dňoch, prevádzkovateľ včas informuje všetkých účastníkov.
 • Na lekciu je vhodné dostaviť sa v dostatočnom časovom predstihu, ktorý umožňuje aklimatizáciu dieťaťa a pokojnú prípravu na lekciu. Ku vstupu do telocvične vyzýva účastníkov lektor(ka). Neskoré príchody veľmi narušujú prebiehajúcu hodinu.
 • Dĺžka lekcie je, podľa vybraného krúžku 50 - 55 min.
 • Ak sa dieťa zapojí do rozbehnutého krúžku, bude mu vypočítaná suma krúžkovného podľa počtu nadchádzajúcich hodín podľa nasledujúceho vzorca - počet hodín krát suma za jednu lekciu.

Bezpečnostné a hygienické zásady

 • Na lekciách sa nekonzumuje žiadna strava.
 • V krúžkoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa lektorka v čase trvanie lekcie. Rodičia alebo iná sprevádzajúca osoba zodpovedná za dieťa sa zaväzujú, že dieťa nepríde na hodinu s cukríkom alebo žuvačkou v ústach.
 • Krúžku sa môžu zúčastniť len zdravé deti. Pokiaľ dieťa alebo rodič preukazujú zjavné známky ochorenia, je lektorka oprávnená zrušiť dieťaťu lekciu, bez nároku na náhradu.

Platobné a storno podmienky

 • Registrácia do krúžkov prebieha vyplnením prihlášky na prvej lekcii, ktorú dieťa absolvuje. Ak dieťa pokračuje v krúžku aj nasledujúci mesiac v tom istom školskom roku, nie je potrebné vypĺňať prihlášku znova. Prihláška je platná na celý školský rok.
 • V rámci rezervácie miesta je potrebné krúžok uhradiť najneskôr do 5. pracovných dní od zaslania e-mailu o potvrdení prihlášky a zaradení do krúžku.
 • V prípade odhlásenia krúžku pred jeho začatím je vrátené krúžkovné v jeho plnej výške.
 • V prípade zrušenia krúžku zo strany objednávateľa v čase už začatého krúžku zaniká nárok na vrátenie peňazí.
 • V prípade zrušenia krúžku zo strany prevádzkovateľa je vrátená pomerná časť krúžkovného alebo ponúknuté preradenie do iného krúžku. Rodič si zvolí kompenzáciu, ktorá mu vyhovuje.

Náhrady lekcií

 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za omeškané lekcie účastníka krúžku. Pre skvalitnenie služieb ponúka prevádzkovateľ systém náhradných hodín, ktorý umožňuje 50% vymeškaných lekcií nahradiť v prípade, že neúčasť na hodine bola včas, a to najneskôr jeden deň pred konaním lekcie, oznámená prevádzkovateľovi prostredníctvom sms správy alebo telefonicky na č. 0902125294. V tomto prípade vzniká právo si lekciu nahradiť po dohovore. Ak rodič neohlási vymeškanie lekcie, dieťa stráca nárok nahradiť si hodinu. Pri nevyužití tejto ponuky z akýchkoľvek dôvodov, nevzniká nárok na kompenzáciu omeškaných lekcií.
 • Ospravedlnenia sú prijímané telefonicky v úradných hodinách "Move&Think" od 8:00 do 20:00, prípadne zaslaním SMS na uvedené telefónne číslo. Potrebné kontakty sú uvedené na webovej stránke "Move&Think" v sekcii kontakt. 
 • Náhradnú hodinu, je možné nahradiť v prebiehajúcom trimestri, v ktorom nárok vznikol. V prípade vymeškania lekcie v rámci posledných dvoch hodín prebiehajúceho krúžku, je možné náhradu čerpať v nadchádzajúcom trimestri krúžkov, ale len v prípade, že účastník je prihlásený na krúžok i do nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ dieťa nie je v nasledujúcom mesiaci na krúžok prihlásené, zaniká nárok využiť náhradné hodiny.

Ochrana osobných údajov

 • Rodičia týmto súhlasia s tým, že prevádzkovateľ "Move&Think" poskytnuté údaje používa na organizačné potreby vedenia krúžkov, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytujú dobrovoľne.
 • Rodičia súhlasia s použitím fotografií z prebiehajúcich krúžkov, zachytávajúcich činnosť a podobu osôb zúčastniacich sa na jednotlivých lekciách.
 • Ochrana osobných údajov je rozpracovaná samostatne.